Algemene voorwaarden

Onderdeel 1: Algemeen deel van toepassing op Gebruikers

1. Definities

Indien in deze Algemene Voorwaarden de onderstaande namen en begrippen met een hoofdletter zijn geschreven, hebben deze begrippen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Aanbetaling
Een door Verhuurder verlangde aanbetaling van Huurder tot een bedrag van maximaal 50% van de Huursom

Aanvullende Diensten
door Palma City Lofts aangeboden diensten anders dan het online plaatsen van een Advertentie van Verhuurder tegen een vooraf bepaald percentage aan commissie

Accommodatie
vakantiewoning(en) in eigendom van Verhuurder

Advertentie(s)
de vermelding van de vakantiewoning van Verhuurderop het Palma City Lofts Platform als opgesteld door Verhuurder

Algemene Voorwaarden
de algemene voorwaarden van Palma City Lofts 

Betaalverzoek
link verstuurd door OPP die jou kan leiden naar jouw eigen betaalomgeving om een betaling te verrichten die wordt afgehandeld door OPP

Bezoeker(s)
bezoekers van de Website

Berichtenomgeving
online omgeving die Palma City Lofts ter beschikking stelt aan Huurder en Verhuurder voor het uitwisselen van relevante informatie en het stellen en beantwoorden van vragen

Boekingsaanvraag
de door Bezoeker verzonden aanvraag middels het boekingsaanvraagformulier via de kalender in de Advertentie voor de huur van een Accommodatie in een bepaalde periode tegen een bepaalde prijs 

Borgsom
een door Verhuurder verlangde som geld van Huurder, welke als waarborg dient voor een deugdelijke nakoming van de huurovereenkomst die tussen hen tot stand komt, waarvan Verhuurder de hoogte van de som zelf kan bepalen en welke som na afloop van een deugdelijke nakoming van de huurovereenkomst zal worden terugbetaald aan Huurder

Content
door Verhuurder(s) op de Website geplaatste afbeeldingen, video’s en teksten bij Advertentie(s)

Commissiemodel
het model op basis waarvan een Verhuurder per geaccepteerde Boekingsaanvraag commissie aan Palma City Lofts verschuldigd is overeenkomstig artikelen 20, 23 en 25 van deze Algemene Voorwaarden

Databank
de inhoud als weergegeven op de Website, bestaande uit onder meer een databank met een wisselend aanbod van Accommodaties 

Gebruiker(s)
Verhuurder, Huurder en/of Bezoeker

Huurder(s)
de Bezoeker wiens Boekingsaanvraag door Verhuurder is geaccepteerd, waardoor een overeenkomst tot stand komt tussen haar en Verhuurder met betrekking tot de betreffende Accommodatie

Huursom
de kale huursom als weergegeven bij de Boekingsaanvraag plus alle vanuit Verhuurder te betalen bijkomende kosten, met uitsluiting van de Borgsom, met de Borgsom te verrekenen kostenconform artikel 26 van deze Algemene Voorwaarden en verschuldigde toeristenbelasting

Palma City Lofts Beheeromgeving
een persoonlijke online beheeromgeving voor Verhuurder waar hij kan inloggen en Boekingsaanvragen kan beheren en relevante informatie op beschikbaar is

Palma City Lofts
Palma City Lofts B.V., statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te Velp, Admiraal van Kinsbergenweg 13 (6881 GD) en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57196591

Overeenkomst
een overeenkomst tussen Palma City Lofts en een Gebruiker strekkende tot het verlenen van haar diensten, waaronder het online plaatsen van een Advertentie van Verhuurder tegen een commissie onder de voorwaarden als omschreven in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden en eventueel andere overeengekomen Aanvullende Diensten

Restbetaling
het verschuldigde bedrag van de Huursom door Huurder na aftrek van een eventuele Aanbetaling

Verlopen Boekingsaanvraag
een Boekingsaanvraag welke Verhuurder niet binnen de daartoe gestelde termijn in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd, dan wel afgewezen

Website

2. Ingangsdatum, toepassing en tussentijdse wijzigingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 1 december 2021 van toepassing op ieder gebruik van de Website en op alle door Palma City Lofts aangeboden diensten. 

Palma City Lofts behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Je wilt natuurlijk graag weten welke versie van de Algemene Voorwaarden (de oude of de nieuwe versie) op jou van toepassing is. Met onderstaande heldere regels zorgen we ervoor dat je altijd duidelijk weet welke Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

  • Voor Bezoekers van de Website geldt vanzelfsprekend de versie van deze Algemene Voorwaarden als getoond bij ieder bezoek aan de Website;
  • Voor Huurders van een Accommodatie geldt de versie van deze Algemene Voorwaarden die gold op het moment van verzending van de Boekingsaanvraag aan Verhuurder;
  • Voor Verhuurders geldt de laatst gewijzigde versie van deze Algemene Voorwaarden als raadpleegbaar op de Website, waarbij reeds actieve Verhuurders door middel van een bericht in de Palma City Lofts Beheeromgeving schriftelijk in kennis worden gesteld van de wijzigingen.

3. Aanvullende voorwaarden

Verhuurder en Huurder zijn gehouden betalingen te verrichten door middel van het gebruik van het betalingsplatform van OPP. Palma City Lofts wijst Gebruikers erop dat voor wat betreft het gebruik van dit platform, de algemene voorwaarden van haar partner OPP van toepassing zijn. Met het gebruik van de diensten van Palma City Lofts ga je aldus eveneens uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van OPP. Deze voorwaarden zijn direct raadpleegbaar op https://onlinepaymentplatform.com/nl/voorwaarden-beleid.

4. Privacybeleid, Cookiebeleid en Disclaimer

Palma City Lofts vindt jouw privacy belangrijk. Daarom hanteert Palma City Lofts een Privacy- en Cookiebeleid. 

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe Palma City Lofts jouw privacy beschermd wanneer je onze Website gebruikt. Daarnaast leggen we uit op welke wijze Palma City Lofts omgaat met persoonlijke gegevens. Ons Privacybeleid vind je hier en is via de button Privacy onder aan de Website te raadplegen. 

In ons Cookiebeleid lees je welke soorten cookies wij gebruiken. Je kunt daar ook zelf jouw cookie-instellingen aanpassen. Ons Cookiebeleid vind je hier en is via de button Privacy- en Cookiebeleid onder aan de Website te raadplegen.  

5. Werking Website

Palma City Lofts besteedt zeer veel zorg aan het zo optimaal en foutloos mogelijk laten functioneren van de Website en aan de juistheid van de aldaar te raadplegen informatie. Voor het functioneren van de Website is Palma City Lofts mede afhankelijk van derde partijen. De informatie over de Accommodatie(s) in de Advertentie(s) is samengesteld door Verhuurder(s). Palma City Lofts kan je helaas niet garanderen dat de Website altijd zonder storingen zal functioneren of altijd bereikbaar zal zijn en dat alle informatie op de Website juist is. Vanzelfsprekend doet Palma City Lofts binnen redelijke grenzen haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de Website goed functioneert en de aangeboden informatie juist is.

6. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring

Palma City Lofts draagt zorg voor het hosten en de bereikbaarheid van de Website. Palma City Lofts is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van systeemuitval, verbindingsuitval of een ander defect of storing van de Website. Palma City Lofts zal een storing zo spoedig mogelijk proberen te verhelpen.

Palma City Lofts is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van de Website door Gebruikers.

Palma City Lofts sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt als gevolg van;

(i) het gebruik van de diensten van de Website of andere diensten van Palma City Lofts;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

Indien en voor zover uit een uit een gerechtelijk of arbitraal vonnis blijkt dat Palma City Lofts evenwel aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid van Palma City Lofts beperkt tot:

maximaal het bedrag van de door Huurder aan Verhuurder betaalde of te betalen kale weekprijs voor de betreffende Accommodatie, ingeval het een vordering van een Huurder of Verhuurder betreft;

maximaal het bedrag van de door Huurder aan Verhuurder betaalde of te betalen kale weekprijs voor de betreffende Accommodatie, ingeval het een vordering van een Verhuurder betreft;

Palma City Lofts zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de indirecte, incidentele, gevolg- , of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst tussen haar en Verhuurder.

Gebruikers vrijwaren Palma City Lofts voor aanspraken van derden met betrekking tot enigerlei schade, waaronder – doch niet uitsluitend – juridische kosten, geleden door het aangaan van een overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder en of het gebruik van de Website.

7. Ongeoorloofd gebruik van de Website

Palma City Lofts is eigenaar van de Databank. Op de Databank rusten de databankenrechten van Palma City Lofts als bedoeld in de Databankenwet. Het is Gebruikers behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van Palma City Lofts, niet toegestaan delen van deze Databank te (doen) (her-)gebruiken of op te (doen) slaan. Mocht om welke reden dan ook de Databank niet kwalificeren als een databank waarop databankrechten rusten in de zin van de Databankenwet of om enige andere reden niet onder de beschermingsomvang van enige wettelijke bepaling vallen, dan is het Gebruikers evenmin toegestaan om, behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van Palma City Lofts, delen van deze Databank te (doen) (her-)gebruiken of op te (doen) slaan.

Het is Gebruikers, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Palma City Lofts, niet toegestaan de Website, onderdelen van de Website, Databank en Content daaronder begrepen, voor de volgende doeleinden te gebruiken: 

kopiëren, opslaan, reproduceren, verveelvoudigen en/of openbaar maken;

het verzamelen van persoonsgegevens;

het benaderen van andere Gebruikers voor het aanbieden van dezelfde of andere producten en of diensten.

Indien wij op de hoogte komen of worden gebracht van het feit dat een Gebruiker de Website, onderdelen van de Website, Databank en Content daaronder begrepen, gebruikt voor één van de doeleinden als hierboven omschreven, behoudt Palma City Lofts zich het recht voor (gerechtelijke) maatregelen te treffen tegen Gebruiker, inclusief het per direct beëindigen van de samenwerking tussen Palma City Lofts en Verhuurder.

8. Uitleg Algemene Voorwaarden en toepassing

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden naar de feitelijke bedoeling van deze bepalingen.

Indien zich tussen Palma City Lofts en Gebruiker een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de bedoeling en strekking van deze Algemene Voorwaarden.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Palma City Lofts in strijd mochten zijn met enig toepasselijk dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Palma City Lofts vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. In het geval door een rechterlijke uitspraak een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

9. Overdracht aan derden

Palma City Lofts is gerechtigd haar rechten en verplichtingen betreffende de door Palma City Lofts aangeboden diensten, waaronder de Website, over te dragen aan derden en derden deze diensten te laten uitvoeren en aanbieden. Indien en voor zover Palma City Lofts gebruik maakt van externe partijen en aan deze partijen persoonsgegevens worden verstrekt staat Palma City Lofts ervoor in dat in de relatie met deze partijen dezelfde afspraken gelden als opgenomen in haar Privacybeleid.

10. Overmacht

Onverminderd de overige aan Palma City Lofts toekomende rechten, heeft Palma City Lofts in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst en haar (aanvullende) diensten op te schorten, dan wel de Overeenkomst tussen haar en Gebruiker zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Gebruikers dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Palma City Lofts gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Palma City Lofts is evenmin aansprakelijk voor niet-nakoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen jegens Gebruiker ingeval de niet-nakoming of vertraging het gevolg is van een overmachtssituatie. 

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, welke niet aan Palma City Lofts kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Een overmachtssituatie doet zich voor wanneer Palma City Lofts haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van oorlog, stakingen, uitsluitingen, noodweer, aardbevingen, brand, explosies, overheidsmaatregelen, pandemieën (zoals COVID-19) of andere soortgelijke oorzaken buiten de invloedssfeer van Palma City Lofts. 

11. Misbruik, toepasselijk recht en geschillen

Het is Gebruiker niet toegestaan om de Website te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. Indien Palma City Lofts op de hoogte komt van het feit dat sprake is van onrechtmatige, immorele of strafbare gedragingen, is Palma City Lofts gerechtigd de Advertentie aan te passen of in voorkomend geval zelfs te verwijderen. Te denken valt aan de situatie dat Verhuurder in haar Advertentie enig recht van een derde schendt of de situatie dat Gebruiker het Palma City Lofts Platform aanwendt voor oneigenlijke acquisitie buiten Palma City Lofts om.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Palma City Lofts partij is, waaronder elke tussen Palma City Lofts en Gebruiker gesloten Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen verband houdende met de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of de beëindiging van Overeenkomsten met Gebruiker of het gebruik van haar Website kennis te nemen. Niettemin heeft Palma City Lofts het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Onderdeel 2 Voorwaarden voor Huurders

Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de voorwaarden van Onderdeel I van deze Algemene Voorwaarden.

12. Overeenkomst Huurder en Verhuurder

Een overeenkomst tussen jou en Verhuurder komt tot stand, nadat Verhuurder jouw Boekingsaanvraag heeft geaccepteerd. Palma City Lofts is en wordt geen partij bij de overeenkomst die je sluit of wenst te sluiten met Verhuurder. Je sluit zelfstandig een overeenkomst met Verhuurder van de Accommodatie. Palma City Lofts verzendt jouw Boekingsaanvraag en faciliteert, middels het ter beschikking stellen van het Palma City Lofts Platform en betalingspartner OPP, een veilige manier om betalingen aan Verhuurder te voldoen uit hoofde van de overeenkomst die tussen jou en Verhuurder tot stand komt. 

Huurder is verantwoordelijk voor alle personen en dieren (indien toegestaan door Verhuurder) die in de in de Boekingsaanvraag aangegeven huurperiode gebruik maken van de Accommodatie. Onderhuur van een Accommodatie door Huurder is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Palma City Lofts is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan de Accommodatie. Je dient dan ook zelf – zo je dat nodig acht – eventuele achtergrondinformatie over de Accommodatie op te vragen bij Verhuurder en zelf nader onderzoek te doen naar locatie en kwaliteit van de Accommodatie, alsmede de betrouwbaarheid van Verhuurder.

13. Verrichten van betalingen

Nadat Huurder is geïnformeerd over de acceptatie van de Boekingsaanvraag ontvangt zij informatie van Verhuurder over het feit of Verhuurder al dan niet een Aanbetaling en/of Borgsom verlangt. Bovendien kan Huurder vanaf dat moment direct de Aan- en/of Restbetaling van de Huursom voldoen aan Verhuurder door middel van gebruik te maken van de dienstverlening van OPP. Huurder ontvangt per e-mail een Betaalverzoek. Indien Huurder een MijnPalma City Lofts Account heeft aangemaakt op de Website, komt zij ook op de betalingspagina terecht via de betaalbuttons in haar account De Huursom dient uiterlijk te zijn voldaan op de in de Boekingsaanvraag aangegeven datum van aankomst van Huurder bij de Accommodatie. 

Een week voor de uiterste betaaldatum van de Aanbetaling, dan wel de Restbetaling, ontvangt Huurder een laatste betalingsherinnering. Indien op de datum van aankomst de volledige Huursom nog niet is betaald via het betalingsplatform van OPP ontvangen Huurder en Verhuurder bericht dat de Betaalverzoeken niet langer werken. Verhuurder neemt vervolgens contact op met Huurder om (een alternatieve wijze van) betaling van de Huursom of Restbetaling overeen te komen. 

Indien en voor zover Verhuurder een bedrag aan Borgsom verlangt, blijft dat bedrag in Escrow bij OPP staan. Indien Verhuurder van oordeel is dat Huurder de huurovereenkomst deugdelijk is nagekomen, zal de Borgsom op een door Verhuurder in te stellen datum na afloop van de huurperiode van de Accommodatie worden terugbetaald. 

14. Informatie op de Website en in Advertenties

Palma City Lofts doet haar best ervoor te zorgen dat de verschafte informatie op de Website en in de door Verhuurders geplaatste Advertentie(s) met betrekking tot de aangeboden Accommodatie(s) juist is. Daartoe onderneemt Palma City Lofts wanneer zij daar – ter haar uitsluitende beoordeling – aanleiding toe ziet, verschillende acties richting Verhuurder. Op grond van geldende wet- en regelgeving worden de identiteit en bankrekening van alle Verhuurders bij aanmelding op haar Website geverifieerd.

Palma City Lofts kan evenwel niet garanderen dat de informatie op de Website en in Advertenties te allen tijde juist en betrouwbaar is. Palma City Lofts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van de informatie op de Website en in Advertenties.

Palma City Lofts voert geen fysieke controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de aangeboden accommodatie en de juistheid en volledigheid van de aangeboden Accommodatie.

Palma City Lofts kan jou ook niet garanderen dat de Accommodatie die door Verhuurders op de Website wordt aangeboden voldoet aan jouw verwachtingen.

15. Boekingsproces & totstandkoming overeenkomst

Een Boekingsaanvraag heeft te gelden als een verzoek van Gebruiker aan Verhuurder tot het aangaan van een overeenkomst tot huur van de betreffende Accommodatie voor de in de Boekingsaanvraag gekozen periode. Pas na uitdrukkelijke acceptatie van die Boekingsaanvraag door Verhuurder komt een definitieve overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder tot stand. Verhuurders hebben zich jegens Palma City Lofts verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) dagen na verzending van een Boekingsaanvraag door Huurder, op een Boekingsaanvraag te reageren. Ingeval sprake is van een Verlopen Boekingsaanvraag is geen overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder tot stand gekomen en kan Huurder, noch Verhuurder aanspraak maken op enigerlei vergoeding.

Contactgegevens van Huurder worden pas zichtbaar voor Verhuurder na acceptatie van de Boekingsaanvraag.

Huurder dient zich er rekenschap van te geven dat zij zelf verantwoordelijk is voor het afsluiten van een annuleringsverzekering en dat Verhuurders eigen voorwaarden hanteren voor annulering en het gebruik van de door Verhuurder aangeboden accommodatie. Het Palma City Lofts Platform biedt de mogelijkheid aan Huurder een annuleringsverzekering af te sluiten.

16. Klachten 

Ingeval van klachten over onze dienstverlening, kun je deze klacht indienen door een e-mail te verzenden aan helpdesk@Palma City Lofts.com. Klachten dienen binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de in jouw ogen klachtwaardige situatie zich heeft voorgedaan, worden ingediend, zulks op straffe van verval. De klacht dient goed gemotiveerd te worden. Palma City Lofts zal de ontvangst van jouw klacht bevestigen en er vervolgens naar streven binnen 14 dagen op jouw klacht te reageren. Indien reactie op jouw klacht binnen 14 dagen niet mogelijk is, zullen wij je zulks binnen die termijn berichten en je aangeven binnen welke termijn je een reactie kunt verwachten.

17. Plaatsen van reviews

Palma City Lofts hecht waarde aan jouw mening en ervaring. Om die reden hebben Huurders de mogelijkheid een review te plaatsen over de gehuurde Accommodatie(s).

Huurders ontvangen op de in de Boekingsaanvraag aangegeven thuiskomstdatum automatisch een e-mail met een uitnodiging om de Accommodatie te beoordelen. Als Huurder een review schrijft, wordt deze automatisch na 14 dagen in de Palma City Lofts advertentie geplaatst. We houden 14 dagen aan, omdat we Verhuurders even de tijd willen geven om een reactie te schrijven op een review. 

Huurders kunnen eveneens in de review afbeeldingen toevoegen. Foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s van derden zijn veelal auteursrechtelijk beschermd. Huurder dient zich er dan ook van te vergewissen dat zij toestemming (licentie) heeft van derden wanneer zij gebruik maakt van foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s van derden. Huurder doet er verstandig aan alleen foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s toe te voegen, welke men zelf heeft gemaakt, dan wel waarvan men toestemming tot gebruik kan aantonen. Huurder vrijwaart Palma City Lofts voor enige schade, de daadwerkelijke kosten van het voeren van verweer van Palma City Lofts en verdere schade daaronder mede begrepen, voortvloeiende uit het onbevoegd gebruik van foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s, welke Huurder heeft geplaatst of heeft doen plaatsen bij de review op de Website.

De review wordt bij de betreffende Accommodatie geplaatst. Verhuurders hebben de mogelijkheid te reageren op een review. In alle gevallen worden reviews van Huurders en reacties van Verhuurders op de Website bij de betreffende accommodatie geplaatst. Een review en een reactie daarop dienen naar waarheid te zijn ingevuld en mogen geen kwetsende woorden bevatten of anderszins kwetsend van aard zijn. Reviews en reacties in strijd met deze regels kunnen worden verwijderd door Palma City Lofts. Palma City Lofts behoudt zich het recht voor te allen tijde reviews en reacties te verwijderen of suggesties voor te stellen voor wijziging indien zij daartoe aanleiding ziet.

Onderdeel 3 Voorwaarden voor Verhuurders

Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de voorwaarden van Onderdeel I van deze Algemene voorwaarden.

Voor Verhuurders met een Oud Abonnement geldt aanvullend artikel 40 van deze Algemene Voorwaarden.

18. Aanmelding Verhuurder en onboarding OPP

Na kosteloze aanmelding als Verhuurder op de Website dien je éénmalig de onboarding van OPP te voltooien, bestaande uit de verificatie van jouw (EU of UK) bankrekeningnummer en identiteit conform de geldende wet- en regelgeving. Dit proces duurt doorgaans één werkdag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Palma City Lofts wijst erop dat voor wat betreft het gebruik van het betalingsplatform en de dienstverlening, de algemene voorwaarden van OPP van toepassing zijn. Met het gebruik van de diensten van Palma City Lofts ga je aldus eveneens uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van OPP. De voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het betalingsplatform van OPP voor Verhuurder zijn hier te vinden.

Voor meerdere Accommodaties binnen 1 account (o.b.v. aangemeld e-mailadres) hoef je slechts eenmalig de onboarding van OPP te doorlopen. 

Palma City Lofts behoudt zich het recht voor om na aanmelding als Verhuurder op de Website en succesvolle afronding van de onboarding bij OPP aanvullende bewijsstukken op te vragen en checks te doen ten aanzien van de Accommodatie, alvorens de Advertentie online wordt geplaatst. Palma City Lofts behoudt zich eveneens het recht voor om aanpassingen aan jouw (voorgenomen) Advertentie te maken indien zij dit nodig acht. 

19. Advertentie

Per Accommodatie is één (1) Advertentie toegestaan. De Advertentie van de accommodatie wordt pas getoond op de Website nadat Verhuurder de onboarding succesvol heeft doorlopen en Palma City Lofts eventueel aanvullende checks heeft uitgevoerd. 

20. Overeenkomst Huurder en Verhuurder, commissie

Pas na uitdrukkelijke acceptatie van een Boekingsaanvraag in de Palma City Lofts Beheeromgeving door Verhuurder komt een definitieve overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder tot stand. Bij gebruik van het Palma City Lofts Platform ontvangt Palma City Lofts uitsluitend een commissie, wanneer Verhuurder in de Palma City Lofts Beheeromgeving een Boekingsaanvraag accepteert, waardoor een overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder tot stand komt. Verhuurder ontvangt een melding van de Boekingsaanvraag op het door hem aangegeven e-mailadres en tevens per SMS indien en voor zover Verhuurder die optie in de Palma City Lofts Beheeromgeving heeft geactiveerd. Contactgegevens van Huurder worden pas zichtbaar voor Verhuurder na acceptatie van de Boekingsaanvraag.

Per geaccepteerde Boekingsaanvraag zal een commissie van 10% (excl. Btw) worden berekend over de Huursom. Palma City Lofts verstuurt aan Verhuurder na het verschuldigd worden van de commissie een factuur binnen de Palma City Lofts Beheeromgeving. Palma City Lofts zal verder geen kosten in rekening brengen voor het ter beschikking stellen van haar platform, behoudens wanneer Verhuurder gebruik maakt van aanvullende diensten welke aan Verhuurder worden aangeboden in de Palma City Lofts Beheeromgeving. 

De commissie zal bij uitbetaling aan Verhuurder via OPP met het door Verhuurder te ontvangen (Rest)bedrag worden verrekend. 

21. Aanvullende Diensten

Palma City Lofts biedt Verhuurder op de Website en in de Palma City Lofts Beheeromgeving Aanvullende Diensten aan zoals onder meer promoties, mogelijkheden tot verbetering van ranking van Advertenties op de Website. Aanvullende Diensten worden verstrekt tegen betaling en onder aanvullende afzonderlijke voorwaarden als genoemd in de Palma City Lofts Beheeromgeving. Bij een aantal aanvullende diensten als genoemd in de Palma City Lofts Beheeromgeving contracteert Verhuurder rechtstreeks met een derde partij. De uitvoering van deze aanvullende diensten geschiedt alsdan zonder tussenkomst van Palma City Lofts. Palma City Lofts is voorts niet verantwoordelijk voor de (kwaliteit van) dienstverlening van die derde partij.

Alle prijzen van de door Palma City Lofts aangeboden Aanvullende Diensten zijn exclusief btw. 

22. Btw en overige fiscale verplichtingen

Als Verhuurder een ondernemer is met geldig btw-nummer buiten Nederland, maar binnen de EU kan de verschuldigde btw naar Verhuurder verlegd worden. Neem contact op met finance@Palma City Lofts.com en vermeld het betreffende btw-nummer. Het btw-nummer wordt dan geverifieerd in de VIES databank. Bij een geldig btw-nummer buiten Nederland maar binnen de EU wordt voor Verhuurder ingesteld dat “btw verlegd” op de factuur wordt vermeld. Dit is pas definitief als Verhuurder een schriftelijke bevestiging van de afdeling Finance van Palma City Lofts heeft ontvangen.

Bij de veelgestelde vragen vindt Verhuurder welk btw-tarief of regime voor hem/haar van toepassing is.

Indien Verhuurder niet over een geldig btw-nummer beschikt, wordt Verhuurder aangemerkt als particulier en wordt het btw-tarief, welke geldt in het land van vestiging van Verhuurder in rekening gebracht. De btw kan niet met terugwerkende kracht worden aangepast. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van Verhuurder ervoor zorg te dragen dat deze voldoet aan alle overige fiscale verplichtingen welke mogelijk op Verhuurder van toepassing zijn, waaronder het voldoen van toeristenbelasting.

23. Annuleren, afwijzen en laten verlopen Boekingsaanvraag

Bij het annuleren voor de geplande aankomstdatum van een geaccepteerde Boekingsaanvraag door Verhuurder, alsmede bij het afwijzen van een Boekingsaanvraag of laten verlopen van een Boekingsaanvraag zal Verhuurder geen commissie aan Palma City Lofts verschuldigd zijn, behoudens gevallen waarin Verhuurder de Boekingsaanvraag annuleert, afwijst of laat verlopen en Verhuurder buiten het Palma City Lofts Platform om alsnog direct een overeenkomst voor de in de Boekingsaanvraag aangevraagde periode een overeenkomst tot verhuur van de Accommodatie sluit, waarbij Palma City Lofts bewust door Verhuurder buiten spel is gezet. 

Let op: Indien Verhuurder een reeds geaccepteerde Boekingsaanvraag annuleert om welke reden dan ook, aanvaardt Verhuurder de verplichting om Huurder het reeds door Huurder betaalde bedrag, dan wel de volledige Huursom en Borgsom, voor zover reeds voldaan, terug te betalen of om een passende gelijkwaardige Accommodatie aan te bieden met bijpassende huurvoorwaarden.

Bij annulering door Verhuurder na de geplande aankomstdatum is Verhuurder onverkort gehouden de commissie van 10 % (excl. btw) over de Huursom 

Gelet op het feit dat het vertrouwen van Huurders in het Palma City Lofts platform ernstig kan worden geschaad door plotselinge annuleringen, afwijzingen en het laten verlopen van Boekingsaanvragen en teneinde de kwaliteit van het Palma City Lofts Platform en de Advertenties te waarborgen, behoudt Palma City Lofts het recht om, bij constatering van (misbruik van) de bevoegdheden van Verhuurder tot het annuleren, afwijzen of laten verlopen van een Boekingsaanvraag, de volgende sancties jegens Verhuurder uit te oefenen:

  • Een ranking penalty: Verhuurder zal voor een bepaalde periode lager, tot eventueel geheel onderaan, in de zoekresultaten van Advertenties op het Palma City Lofts Platform verschijnen;
  • Het (tijdelijk) offline halen van Advertenties van de betreffende Verhuurder van het Palma City Lofts Platform; 
  • Beëindiging van de overeenkomst met Verhuurder strekkende tot het gebruik van het platform en verwijdering van de Advertentie(s) van Verhuurder op het platform. Deze sanctie zal Palma City Lofts uitsluitend aanwenden bij constatering van structureel (misbruik van) de bevoegdheden van Verhuurder tot annuleren, afwijzen of laten verlopen van een Boekingsaanvraag.

Het (tijdelijk) offline halen van Advertenties op het platform door Palma City Lofts of het opleggen van een van de andere bovengenoemde sancties ontslaat Verhuurder niet van haar betalingsverplichtingen jegens Palma City Lofts.

24. Vrijheid Verhuurder

Bij Palma City Lofts heeft Verhuurder alle vrijheid om te bepalen onder welke voorwaarden zij haar Accommodatie verhuurd. Palma City Lofts kent slechts een paar spelregels voor Verhuurders zoals genoemd in de bepalingen van dit onderdeel. Als Verhuurder bepaal je bijvoorbeeld zelf welke foto’s en teksten je plaatst behoudens de beperkingen als opgenomen in artikel 30 van deze Algemene Voorwaarden, welke tarieven je hanteert, welke beschikbaarheid van de Accommodatie je instelt, onder welke voorwaarden je verhuurt, welke annuleringsvoorwaarden je hanteert, of en zo ja, welk bedrag aan Borgsom je hanteert en of en zo ja, welk bedrag je verlangt en op welke datum betaling van bedragen dient plaats te vinden, een en ander te allen tijde met inachtneming met de geldende wet- en regelgeving.

25. Betalingen

Alle betalingen verlopen via het betalingsplatform van OPP, waarbij Verhuurder per e-mail op de hoogte wordt gebracht van iedere ontvangen (Aan- of Rest)betaling of betaling van de Borgsom. Informatie over de betalingen is eveneens beschikbaar voor Verhuurder in de Palma City Lofts Beheeromgeving en voor Huurder in haar MijnPalma City Lofts Account.

De Huursom, dan wel Restbetaling ingeval Huurder een Aanbetaling heeft voldaan, dient te zijn voldaan uiterlijk op de aankomstdatum als aangegeven in de Boekingsaanvraag. De Borgsom en eventueel verschuldigde toeristenbelasting dienen eveneens uiterlijk op die datum te zijn voldaan. Indien op de datum van aankomst de volledige Huursom, Borgsom en eventueel toeristenbelasting nog niet zijn betaald door Huurder via het betalingsplatform van OPP, ontvangen Huurder en Verhuurder bericht dat de Betaalverzoeken niet langer werken. Verhuurder dient vervolgens contact op te nemen met Huurder om (een alternatieve wijze van) betaling van de Huursom of Restbetaling, Borgsom en eventueel toeristenbelasting overeen te komen. Palma City Lofts is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor te late betaling van enig verschuldigd bedrag door Huurder. De factuur voor de aan Palma City Lofts verschuldigde commissie wordt evenwel op de aankomstdatum aangemaakt en verstuurd aan Verhuurder ter voldoening middels het betalingsplatform van OPP. De uitbetaling van de commissie aan Palma City Lofts geschiedt binnen één (1) dag.

Verhuurder kan geen Aanbetaling van Huurder verlangen indien de aankomstdatum als aangevraagd in de Boekingsaanvraag binnen twee weken na de datum van (acceptatie van) de Boekingsaanvraag is.

26. Borgsom

Verhuurder kan een Borgsom vragen aan Huurder en in dit verband eigen voorwaarden hanteren, zolang de voorwaarden tot terugbetaling en aanspreken voor de Borgsom transparant aan Huurder zijn gecommuniceerd. De voorwaarden voor de Borgsom dienen in ieder geval te zijn opgenomen in de Advertentie.

Het bedrag aan Borgsom wordt aan Huurder uitgekeerd op de door Verhuurder ingestelde datum. Verhuurder heeft de mogelijkheid de Borgsom aan te passen indien haar dit is toegestaan op grond van de door haar gehanteerde voorwaarden. Verhuurder is verplicht iedere aanpassing van de terug te storten Borgsom te voorzien van een opgave van reden(en), dan wel onderbouwing. Wanneer de door Huurder te ontvangen Borgsom is aangepast door Verhuurder wordt de Borgsom dienovereenkomstig terugbetaald aan Huurder.

27. Betalingstermijn

Betalingen door Verhuurder dient te geschieden, tenzij anders aangegeven, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

28. Wettelijke rente en incassokosten

Na het verstrijken van de in artikel 27 genoemde betalingstermijn is Verhuurder in verzuim. Verhuurder is vanaf de verzuimdatum over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd ingeval Verhuurder een particulier is en wettelijke handelsrente ingeval Verhuurder handelt in uitoefening van haar bedrijf of beroep. Indien Verhuurder in verzuim blijft, zal de openstaande vordering 60 dagen na de verzuimdatum door Palma City Lofts uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De kosten van inning bij wanbetaling komen volledig voor rekening van Verhuurder met inachtneming van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bij die wet behorende Besluit. 

Indien de betaling uit handen wordt gegeven aan een incassobureau, verloopt betaling van het openstaande bedrag uitsluitend via het betreffende incassobureau. 

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Verhuurder zullen de vorderingen van Palma City Lofts op de Verhuurder onmiddellijk opeisbaar zijn. 

Door Verhuurder gedane betalingen strekken steeds in mindering op in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de langst openstaande opeisbare facturen. Verhuurder komt geen recht op verrekening en/of opschorting toe. 

29. Opschorting

Zodra en zolang Verhuurder een openstaande factuur, voor zover opeisbaar, niet voldoet, dan wel anderszins in verzuim is met de op Verhuurder rustende verplichtingen als opgenomen in deze Algemene Voorwaarden of anderszins, is Palma City Lofts gerechtigd nakoming van haar verplichtingen en daarmee de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Palma City Lofts is voorts gerechtigd Advertentie(s) van Accommodatie(s) als geplaatst door de betreffende Verhuurder op de Website (tijdelijk) offline te halen. Verhuurder wordt eveneens toegang tot de Palma City Lofts Beheeromgeving ontzegd ingeval de vorderingen van Palma City Lofts uit handen zijn gegeven aan een incassobureau, totdat Palma City Lofts van het incassobureau schriftelijk bericht heeft ontvangen dat de volledige vorderingen door Verhuurder aan haar zijn voldaan. 

De betalingsverplichtingen van Verhuurder blijven in stand wanneer Palma City Lofts gebruik maakt van haar recht tot opschorting van haar verplichtingen.

30. Overeenkomst Verhuurder en Palma City Lofts en opzegging

Bij het plaatsen van een Advertentie op Palma City Lofts komt er een Overeenkomst tot stand tussen Verhuurder en Palma City Lofts. 

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst te allen tijde te beëindigen. 

Palma City Lofts is gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde te beëindigen wanneer zij constateert dat Verhuurder zich niet conform deze Algemene Voorwaarden gedraagt, dan wel wanneer Huurder(s) zich (regelmatig) over Verhuurder, de Accommodatie(s) en/of haar dienstverlening beklagen. Te denken valt aan bijvoorbeeld de volgende situaties: 

  • Wanneer Verhuurder (regelmatig) misbruik maakt van haar bevoegdheden op het Palma City Lofts Platform 
  • Als wij van mening zijn dat jij niet (langer) kwalificeert als particulier of kleine commerciële organisatie
  • Als de door jouw geplaatste Content (structureel) inbreuk maakt op enig recht of (structureel) onjuist is

Indien mogelijk zal Palma City Lofts eerst met Verhuurder in gesprek treden teneinde te bezien of voortzetting van de Overeenkomst tot de mogelijkheden behoort alvorens over te gaan tot opzegging van de Overeenkomst. Bij beëindiging van de overeenkomst is de Verhuurder verplicht openstaande facturen te voldoen binnen de vastgestelde termijnen en condities.

31. Advertentie en Content

Geplaatste Content bij een Advertentie moet betrekking hebben op de aangeboden Accommodatie of direct daarmee verband houden. Content betrekking hebbende op de Accommodatie dient recent te zijn en een waarheidsgetrouw beeld te geven c.q. te schetsen van de Accommodatie. Palma City Lofts is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertentie van Verhuurder, inclusief Content. 

Het is niet toegestaan om Content te plaatsen met een watermerk of logo. Palma City Lofts wijst Verhuurder nadrukkelijk op het feit dat het plaatsen en het gebruik van Content geschiedt op eigen risico. Content afkomstig van derden is veelal beschermd middels het auteursrecht en mogelijk het merkenrecht. Verhuurder dient zich er dan ook van te vergewissen dat zij toestemming (een licentie) heeft van derden wanneer Verhuurder Content gebruikt van derden welke auteursrechtelijk of merkenrechtelijk beschermd zijn. Verhuurder is zelfstandig verantwoordelijk voor enig onbevoegd of onrechtmatig gebruik van Content. Verhuurder vrijwaart Palma City Lofts voor enige schade, de daadwerkelijke kosten van het voeren van verweer van Palma City Lofts en verdere schade daaronder mede begrepen, voortvloeiende uit het onbevoegd of onregelmatig gebruik van Content, welke Verhuurder heeft geplaatst of heeft doen plaatsen op de Website.

Wanneer Verhuurder gebruik wenst te maken van het Palma City Lofts Platform, verleent Verhuurder een onherroepelijke, wereldwijde, kosteloze licentie voor onbepaalde tijd aan Palma City Lofts tot gebruik van de door Verhuurder op de Website geplaatste Content, welke betrekking heeft op de door Verhuurder aangeboden Accommodatie. Deze licentie duurt voort ook na beëindiging van de Overeenkomst tussen Verhuurder en Palma City Lofts, alsmede na opzegging door Verhuurder van de Overeenkomst. 

Verhuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de door haar geplaatste Content. Verhuurder dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor back-up van de door haar geplaatste Content.

32. Verstrekking gegevens

Verhuurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Palma City Lofts aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Verhuurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening, tijdig aan Palma City Lofts worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Palma City Lofts zijn verstrekt, heeft Palma City Lofts het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Verhuurder in rekening te brengen.

Verhuurder garandeert dat de door haar aan Palma City Lofts verstrekte informatie te allen tijde juist en volledig is. Palma City Lofts is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook met betrekking tot informatie die door Verhuurder aan haar is verstrekt.

Bij totstandkoming van een Overeenkomst tussen Palma City Lofts en Verhuurder dient Verhuurder te allen tijde zorg te dragen voor een werkend e-mailadres, welke door Verhuurder frequent (wekelijks) wordt gelezen. Verhuurder staat in voor het feit dat het door hem opgegeven e-mailadres werkt en frequent wordt gelezen.

Palma City Lofts zal wanneer zij daartoe aanleiding mocht zien nadere informatie opvragen bij Verhuurder. Verhuurder dient mee te werken aan redelijke verzoeken tot informatie zijdens Palma City Lofts over de persoon van Verhuurder en de Accommodatie.

33. Toegang account en data Verhuurder

Voor beheer-,configuratie- en helpdeskdoeleinden heeft Palma City Lofts toegang tot het account van Verhuurder op de Website. Palma City Lofts heeft in dit kader relevante en adequate beveiligingsmaatregelen getroffen.

Palma City Lofts is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat, doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen (hacken) tot het account van Verhuurder, noch is Palma City Lofts aansprakelijk voor enige schade, welke ontstaat als gevolg van het gebruik van Verhuurder van de dienstverlening van OPP.

Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor zijn Advertentie, data en Content. Palma City Lofts is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel) van deze data.

Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van de door Palma City Lofts aan hem uitgegeven gebruikersnamen en wachtwoorden voor zijn account. Palma City Lofts accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het (al dan niet onzorgvuldige) gebruik van deze gegevens.

34. Serviceberichten

Verhuurder ontvangt serviceberichten van Palma City Lofts per e-mail en in de Palma City Lofts Beheeromgeving, welke berichten handvatten bevatten voor Verhuurders voor het verbeteren van de door haar aangeboden accommodaties, alsmede voor het optimaal gebruik van de dienstverlening van Palma City Lofts. Deze serviceberichten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de door Verhuurder afgenomen dienst.

35. Regels voor het plaatsen van een Advertentie

Palma City Lofts is in de eerste plaats bestemd voor particuliere eigenaren van Accommodaties en kleine commerciële organisaties, die een Accommodatie ter verhuur willen aanbieden op het Palma City Lofts Platform. Indien Gebruiker een commerciële organisatie drijft en in die hoedanigheid gebruik wenst te maken van de dienstverlening van Palma City Lofts dient zij contact op te nemen met Palma City Lofts via het contactformulier of door een e-mail te versturen naar helpdesk@Palma City Lofts.com

Om het unieke karakter van het Palma City Lofts Platform te behouden en uitsluitend Accommodaties te kunnen presenteren die door de eigenaar volledig, liefst zo uitgebreid mogelijk en met zorg, zijn beschreven, maken wij je attent op de navolgende regels.

Beroepsmatige, commerciële of vergelijkbare verhuur van Accommodaties of verwijzingen daarnaar in Advertenties, in de Berichtenomgeving of anderszins, waardoor Gebruikers naar een ander bedrijf of andere website te sturen, met als doel directe boeking door huurders bij Verhuurder te bewerkstelligen buiten het Palma City Lofts Platform om is niet toegestaan.

36. Voldoen aan lokale wet- en regelgeving

Verhuurders garanderen dat zij op de hoogte zijn van en dat men voldoet aan de lokale wet- en regelgeving voordat zij de Accommodatie aanbieden en verhuren via het Palma City Lofts Platform. Verhuurders vrijwaren Palma City Lofts voor schade die optreedt als gevolg van strijd met lokale wet- en/of regelgeving. Palma City Lofts behoudt zich te allen tijde het recht voor om het gebruik van haar diensten door Verhuurder te beperken, dan wel Verhuurder te blokkeren wanneer Palma City Lofts op de hoogte komt, dan wel wordt gebracht van het feit dat Verhuurder wordt verdacht van strafrechtelijke of fiscale vergrijpen.

37. Beschikbare talen en vertalen Advertentie

Gelet op het feit dat Verhuurders zelf verantwoordelijk zijn voor de te plaatsen advertenties op het Palma City Lofts platform is het voor Verhuurders alleen mogelijk om een Accommodatie ter verhuur aan te bieden op het Palma City Lofts Platform wanneer zij ten minste één van de talen waarin het Palma City Lofts platform wordt aangeboden vloeiend spreken en schrijven. Op dit moment zijn dat de volgende talen: Nederlands, Engels en Duits. De beschikbare talen zullen alsmaar worden uitgebreid door Palma City Lofts. 

Mocht Palma City Lofts een advertentie tegenkomen in een taal anders dan de talen waarin het Palma City Lofts Platform wordt aangeboden of het vermoeden hebben dat Verhuurder ten minste één van de aangeboden talen niet machtig is, dan plaatst Palma City Lofts de betreffende Advertentie(s) van Verhuurder (tijdelijk) offline. Palma City Lofts zal vervolgens per e-mail contact opnemen met de Verhuurder. Mocht de Verhuurder niet in staat blijken de Advertentie op juiste wijze in één van de aangeboden talen te kunnen plaatsen en te beheren, dan wordt de Advertentie definitief offline geplaatst en zal de Overeenkomst tussen Palma City Lofts en Verhuurder beëindigd. Verhuurder kan in zulks geval geen aanspraak maken op vergoeding van de reeds door hem betaalde kosten en/of vergoedingen voor zover daar sprake van is. 

Advertenties van Verhuurders in een van de aangeboden talen opgesteld, worden voor het gebruik van het Palma City Lofts Platform door een Gebruiker in een andere aangeboden taal automatisch vertaald door een computervertaalprogramma. De vertaling met behulp van het vertaalprogramma betreft een automatisch gegenereerde vertaling, welke mogelijk niet overeenstemt met de bedoeling van de advertentie. Verhuurder is en blijft te allen tijde verantwoordelijk ervoor zorg te dragen dat de Advertenties juist zijn en vrij van taalfouten. Verhuurder beschikt over de optie de automatisch gegenereerde vertaling na te lopen en indien hij dit nodig acht, deze zelf aan te passen.

Aan de automatisch gegenereerde vertaling kunnen geen rechten worden ontleend. Palma City Lofts kan door Verhuurder niet aansprakelijk worden gehouden ingeval de informatie in de automatisch gegenereerde vertaling onjuist of onvolledig is. 

38. Overige verantwoordelijkheden Verhuurder

Verhuurder dient de kalender van de accommodatie te allen tijde up-to-date te houden zodat Huurders zich een waarheidsgetrouw beeld kunnen vormen van de beschikbaarheid van de betreffende accommodatie. Het door Verhuurder laten verlopen of afwijzen van Boekingsaanvragen heeft een negatief effect op de rangschikking in de zoekresultaten van de Accommodatie van Verhuurder op de Website. Ingeval – ter uitsluitende beoordeling van Palma City Lofts – Verhuurder naar mening van Palma City Lofts bovengemiddeld veel Boekingsaanvragen annuleert, afwijst of laat verlopen, is Palma City Lofts gerechtigd de Accommodatie zelfs (tijdelijk) offline te plaatsen. Palma City Lofts stelt dan Verhuurder in kennis van de overtreding en stelt hem in de gelegenheid de kalender up-to-date te maken. Nadat de kalender up-to-date is gemaakt zal Palma City Lofts de Accommodatie weer op de Website plaatsen. Indien Verhuurder nadien wederom in overtreding blijkt te handelen terzake het hiervoor bepaalde omtrent Boekingsaanvragen, kan Palma City Lofts besluiten de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Verhuurder is in dat geval niet gerechtigd tot enigerlei compensatie en of restitutie van reeds betaalde gelden.

Palma City Lofts ziet zoveel mogelijk toe op een tijdige reactie van Verhuurders op Boekingsaanvragen en behoudt zich het recht voor de betreffende Verhuurder tijdelijk van de Website te verwijderen indien zij structureel niet op de Boekingsaanvragen reageert of afwijst, dan wel deze annuleert, teneinde de kwaliteit van het Palma City Lofts platform te waarborgen en om teleurstellingen van andere Huurders te voorkomen.

Het is niet toegestaan om een telefoonnummer, e-mailadres, URL/link en/of een verwijzing naar contactgegevens in de Berichtenomgeving en/of in de Advertentie of Content te vermelden. Palma City Lofts zal bij overtreding hiervan de (verwijzing naar) de betreffende contactgegevens af doen schermen. Palma City Lofts is gerechtigd de advertentie (tijdelijk) offline te plaatsen. Indien Verhuurder nadien wederom in overtreding blijkt te handelen terzake het hiervoor bepaalde, kan Palma City Lofts besluiten de Overeenkomst met Verhuurder eenzijdig te beëindigen waarbij alle openstaande facturen dienen te worden voldaan. Verhuurder is in dat geval niet gerechtigd tot enigerlei compensatie en/of restitutie van reeds betaalde gelden.

Het gebruik van eigen scripts, HTML of andere programmeertalen in de Advertentie, het leiden van internetverkeer naar andere websites en het verwijzen naar eigen merken, bedrijven, andere websites of internetzoekmachines is niet toegestaan. Wanneer er schade wordt ondervonden door Palma City Lofts door het gebruik van haar Website als bedoeld in de vorige zin, dan zal die schade worden doorberekend aan Verhuurder. De schade van Palma City Lofts is dan onder meer gelegen in het opsporen, beoordelen en verwijderen van de verwijzingen door haar programmeurs. De daaraan daadwerkelijk bestede tijd wordt tegen € 100,- per uur (excl. btw) doorberekend aan Verhuurder.

39. Reviews door Huurders

Verhuurder ontvangt een bericht als er een nieuwe review is geschreven over haar Accommodatie. Verhuurder heeft de mogelijkheid om nog een reactie op de review te geven. Elke Verhuurder heeft de mogelijkheid om binnen deze 14 dagen de review al online te plaatsen door zelf de review actief te zetten in zijn Palma City Lofts Beheeromgeving.

40. Mogelijkheid tot Vast Abonnement voor Verhuurders met een Oud Abonnement

Per 1 januari 2022 biedt Palma City Lofts aan Verhuurders met een Oud Abonnement aan om hun abonnement als Vast Abonnement met een jaar te verlengen onder de voorwaarden als uiteengezet in dit artikel. Wanneer de Verhuurder schriftelijk heeft bevestigd haar abonnement te willen voortzetten als Vast Abonnement zijn de artikelen 18, 20, 23 en 25 niet op haar overeenkomst met Palma City Lofts van toepassing. De overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.
 

Een Verhuurder met een Oud Abonnement kan haar abonnement als Vast Abonnement met een jaar verlengen vanaf de datum dat haar Oude Abonnement afloopt tegen een vaste prijs van € 499,- exclusief btw per jaar. Aan de Verhuurder met een Vast Abonnement zal geen commissie per geaccepteerde Boekingsaanvraag als gedaan gedurende de looptijd van het Vaste Abonnement als bedoeld in artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden in rekening worden gebracht. Palma City Lofts factureert de vaste prijs van € 499,- aan het begin van de looptijd van het Vaste Abonnement. Verhuurder zal de factuur aan Palma City Lofts voldoen binnen de in artikel 27 genoemde betalingstermijn.

Wanneer een Verhuurder met een Oud Abonnement gebruik maakt van de optie haar abonnement om te zetten in een Vast Abonnement voor een jaar, kan na afloop van dat jaar dit Vaste Abonnement nogmaals met een jaar worden verlengd. Palma City Lofts behoudt zich het recht voor de vaste prijs jaarlijks te verhogen. Palma City Lofts zal prijswijzigingen een maand voorafgaand aan het einde van de looptijd van een Vast Abonnement aan Verhuurders met een Vast Abonnement communiceren.

Bij een Vast Abonnement heeft Verhuurder de optie om tegen een meerprijs haar telefoonnummer en/of geldige URL van haar website te tonen op de daarvoor door Palma City Lofts aangewezen plaats. 

In de Boekingsaanvraag ontvangt Verhuurder direct alle door de Huurder ingevulde gegevens (persoonlijke gegevens, reisgezelschap, evt. bijkomende kosten, extra informatie en eventuele vragen aan de verhuurder). Het accuraat bijhouden van de kalender is van groot belang. 

Indien de Verhuurder met een Vast Abonnement een reeds geaccepteerde Boekingsaanvraag annuleert om welke reden dan ook, aanvaardt de Verhuurder de verplichting om de Huurder het reeds door de Huurder betaalde bedrag van de Huursom, dan wel de volledige Huursom terug te betalen of om een passende, vergelijkbare Accommodatie aan te bieden met bijpassende huurvoorwaarden. Wanneer Huurder van laatstgenoemde aanbieding door Verhuurder geen gebruik wenst te maken, is de Verhuurder alsnog gehouden het reeds door de Huurder betaalde bedrag van de Huursom, dan wel de volledige Huursom terug te betalen.

Wanneer een Verhuurder met een Oud Abonnement geen gebruik maakt van de mogelijkheid een Vast Abonnement af te sluiten zal haar Oude Abonnement op de datum dat dit abonnement zou eindigen automatisch worden omgezet naar het Commissiemodel waarop de Algemene Voorwaarden in zijn geheel van toepassing zijn. Die Verhuurder zal dan overeenkomstig artikel 18 van de Algemene Voorwaarden het onboardingsproces bij OPP moeten voltooien. De artikelen 20, 23 en 25 zullen dan op de overeenkomst tussen haar en Palma City Lofts van toepassing zijn vanaf de datum dat het Vaste Abonnement komt te eindigen.

Verhuurder kan haar Vaste Abonnement ook op ieder moment omzetten naar het Commissiemodel door haar verzoek tot omzetting per e-mail te verzenden. De reeds door Verhuurder betaalde abonnementskosten worden voor wat betreft de resterende periode van het abonnementsjaar naar rato aan Verhuurder teruggestort, c.q. verrekend. Daarbij geldt dat uitsluitend de abonnementskosten voor volledige maanden in de resterende periode worden terugbetaald. Bij tussentijdse omzetting zal Verhuurder eveneens overeenkomstig artikel 18 van de Algemene Voorwaarden het onboardingsproces bij OPP moeten voltooien. De artikelen 20, 23 en 25 zullen dan op de overeenkomst tussen haar en Palma City Lofts van toepassing zijn vanaf de datum dat het Vaste Abonnement wordt omgezet in het Commissiemodel. Het terug omzetten van het Commissiemodel naar een Vast Abonnement is niet mogelijk.